1st Team AGI biz trip for Singapore Honda Vezel HRV Club ( SHVHC ) Car club